Algemene Voorwaarden | Dutch Surprise

Artikel 1 – toepassingsgebied, algemene plichten van de besteller, wijziging van de algemene voorwaarden.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle en toekomstige bestellingen, die u heeft geplaatst ( hierna ook te noemen abonnee of besteller) gelden uitsluitend de Algemene Voorwaarden ( hierna te noemen AV ) van Dutch Surprise ( hierna te noemen DS).
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand worden gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien de redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand worden gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van een tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden van de besteller worde geen onderdeel van de overeenkomst.
 6. Alle gegevens, die de besteller gedurende de bestelprocedure invult, moeten actueel en waarheidsgetrouw zijn.
 7. DS behoudt het recht voor om de onderhavige AV met effect voor de toekomst volgens de volgende procedure te wijzigen. DS zal de besteller met betrekking hiertoe van de beoogde wijzigingen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen en de besteller op het recht tot verzet wijzen. De wijzigingen gelden als aangenomen, wanneer de besteller niet binnen twee maanden na de mededeling van de wijzigingen verzet aantekent. Indien de besteller tegen de wijziging verzet aantekent, behoudt DS het recht voor om wanneer het gaat om aanbodvarianten met onbepaalde looptijd c.q. onbepaalde aantal leveringen, de overeenkomst reglementair op te zeggen.

Artikel 2 – het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk aan/op het aanbod vermeld worden.

 1. Alle gegevens met betrekking tot onze goederen en prijzen voor het afsluiten van de overeenkomst zijn niet vrijblijvend en niet-bindend. De afbeeldingen van de producten hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. Vooral na een vernieuwing van het assortiment van de fabrikant kunnen veranderingen in het uiterlijk van de producten voorkomen.

Artikel 3 – herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het  product wenst te behouden. Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de origineel staat en verpakking aan de ondernemer te retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De herroeping en retourzendingen moeten worden geadresseerd aan:

Dutch Surprise
Vuurdoornstraat 34
2165 CJ Lisserbroek

Artikel 4 – kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen te hoogste de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor de overeenkomsten voor de levering van de goederen, waar de producten die aanwezig zijn in de box, geopend zijn.

Artikel 6 – de prijs

 1. De prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
 2. De rekening van DS dient, ongeacht het wettelijke herroepingsrecht, vooruit te worden betaald.
 3. Voor de betaling kan de besteller uitsluitend gebruik maken van de betalingsmodaliteiten, die tijdens de bestelling zijn overeengekomen en aangegeven. Voor de betalingsmodaliteiten, die ook voor minderjarigen toegankelijk zijn, is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.
 4. De besteller heeft alleen recht op verrekening, wanneer de vertegenwoordiger rechtsgeldig zijn vastgesteld, c.q. waarvoor het tijd is om een beslissing te komen of die niet door ons zijn betwist. De besteller is alleen bevoegd om een beroep te doen op het recht van retentie, wanneer de tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

Artikel 7 – betaling

 1. Betaling van het abonnementsgeld dient voorafgaand aan elk abonnementsperiode te geschieden op een manier die de abonnee heeft geaccepteerd bij het aangaan van het abonnement. De betalingstermijnen die bij verlenging van het abonnement gelden zijn aan te vragen bij de ondernemer en worden geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.
 2. Bij niet tijdige betalingen, onder andere door storneringen van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is de ondernemer gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoedingen en achterstallige betalingen te vorderen.
 3. Bij eenzijdige beëindiging van het abonnement door de ondernemer voor het einde van het termijn waarvoor de abonnee het abonnementsgeld heeft betaald, heeft de abonnee recht op terugbetaling van het verschil tussen het uiteindelijk verschuldigde bedrag voor het abonnement en het reeds betaalde bedrag.
 4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 3 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 5. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangt beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 – geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – looptijd, opzegging automatische verlenging van de overeenkomst

 1. Wanneer het aanbod een variant betreft met een vaste looptijd of een vast aantal overeengekomen regelmatige levering, dan eindigt de overeenkomst daarna, zonder dat het nodig is om de overeenkomst op te zeggen, en hij wordt niet automatisch verlengd.
 2. Wanneer het aanbod een variant betreft met een onbepaalde looptijd, dan kan de overeenkomst door beide partijen te allen tijde met een opzegtermijn van 14 dagen voor de volgende leveringsmaand worden opgezegd. Zolang de overeenkomst inzake deze aanbodvarianten niet is opgezegd, wordt hij automatisch met de overeengekomen looptijd, maar ten hoogste met een jaar verlengd.

Artikel 11 – levering, leveringsvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud

 1. DS behoudt het recht voor om pas te leveren, wanneer de goederen volledig zijn betaald en na afloop van de herroepingstermijn voor het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. Er bestaat geen aanspraak op een eerde levering.
 2. DS levert over de hele wereld.
 3. DS blijft eigenaar van de goederen, totdat de koopprijs volledig is betaald.
 4. De DS-box wordt eens per maand geleverd.
 5. DS is niet verantwoordelijk voor vertragingen van verzending indien veroorzaakt door een gebeurtenis redelijkerwijs buiten de controle van DS (Force Majeure).

Artikel 12 – garantie

 1. De wettelijke garantiebepalingen zijn van kracht.

Artikel 13 – aansprakelijkheid van Dutch Surprise, verplichtingen van de besteller

 1. DS is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst indien veroorzaakt door een gebeurtenis redelijkerwijs buiten onze controle (Force Majeur).
 2. Het recht op schadevergoeding is beperkt tot schade die voor overeenkomsten als deze valt te voorzien en normaal is.
 3. De besteller is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

Artikel 14 - gegevensbescherming

 1. Zie hiervoor de Privacy Policy van Dutch Surprise.

Artikel 15 – aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze da t deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 2. Op deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter. Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 24 januari 2018.

Privacy Policy

Het Dutch Surprise privacy beleid  is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruiker van de website en maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van Dutch Surprise. Het beleid is van toepassing op alle boxen van Dutch Surprise en diensten tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Dutch Surprise respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In zover als wij in kader van de bestelprocedure, die noodzakelijk is voor het kopen van producten of diensten, persoonlijke gegevens van de gebruiker opvragen, beheren, verwerken of gebruiken, gebeurt dit alleen in het kader van de Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Gebruikers kunnen onze website bezoeken en zichzelf van de inhoud op de hoogte stellen, zonder persoonlijke gegevens te moeten opgeven.

Persoonlijke gegevens verstrekt de gebruiker vrijwillig, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of soortgelijke functies gebruik maakt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:

 1. Voor- en Achternaam
 2. Adres
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer
 5. Bestelgeschiedenis

Dutch Surprise gebruikt de gegevens om de levering van de box snel en gemakkelijk te laten verlopen. Dutch Surprise zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de gebruiker.